Абонамент

за предоставяне на специализирани услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм


Обхват:
Процесите по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ползата:
 • Дружеството ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за изискванията на националното и международно законодателство.
 • Прецизно и точно изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Минимизиране на негативните последици върху дейността на дружеството, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
За нас:
 • АЛСАС ЕООД е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионални сертифицирани обучения, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.
 • Ние сме единственото специализирано дружество, което работи основно в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари в България.
 • Имаме изградено добро сътрудничество с представителите на държавния сектор.
 • Екипът с който разполагаме е съставен от най-добрите експерти в областта, които познават в дълбочина материята, с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор. Основно в екипа участват юристи и икономисти работили в различни частни и държавни организации.
 • Нашите лектори притежават най-добрата експертиза в областта, с изключително богат практически опит, както в частния, така и в държавния сектор и по-специално в държавния регулатор.
 • В периода, от началото на 2018 г. до сега, проведохме над 60 сертифицирани обучения по ЗМИП на представители на различни видове задължени лица, като: банки, финансови институции, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователни дружества, адвокати, ЧСИ, нотариуси, одитори, търговци на едро и др. За същия период сме сертифицирали и сме обучили над 1 500 представители на задължени лица, като получената оценка от тях за дейността ни е повече от положителна.
 • Повече от 150 корпоративни клиенти ни се довериха и се възползваха от нашите услуги.

Абонаментни планове:
Създадени с грижа за всеки наш клиент, абонаментните планове на АЛСАС имат за цел да гарантират Вашата сигурност и спокойствие. Абонаментните ни планове са четири основни вида, като могат да се сключат за срок от една или две години. Само до края на юни 2019 г, Ви предлагаме всичките ни абонаментни планове на преференциални цени, с 20 % отстъпка, специално за Вас:

ВИДОВЕ ЦЕНА ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЛАН * ЦЕНА ЗА ДВУГОДИШЕН ПЛАН *
ОСНОВЕН 3 650 лв. 2 900 лв. 6 900 лв. 5 500 лв.
РАЗШИРЕН 7 400 лв. 5 900 лв. 13 150 лв. 10 500 лв.
ПРЕМИУМ 14 900 лв. 11 900 лв. 26 900 лв. 21 500 лв.
ИНДИВИДУАЛЕН По договаряне По договаряне
 
Основен абонаментен план:**
 • оценка на риска на клиент – до 12 оценки годишно;
 • методическа помощ в CDD и KYC процеса - до 6 становища годишно;
 • съдействие при решаване на казуси и отговор на специализирани въпроси – 1 казус годишно;
 • едно сертифицирано обучение на година за до 10 човека;
 • 5 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС, свързана с превенцията на изпирането на пари.
Разширен абонаментен план:**
 • оценка на риска на клиент – до 24 оценки годишно;
 • методическа помощ в CDD и KYC процеса - до 9 становища годишно;
 • съдействие при решаване на казуси и отговор на специализирани въпроси – до 2 казуса годишно;
 • едно сертифицирано обучение на година за до 30 човека;
 • становище за определяне на действителен собственик – до 4 становища годишно;
 • изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 3 бр. годишно;
 • актуализиране на ВП и ОР – 1 път годишно при необходимост;
 • 10 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС, свързана с превенцията на изпирането на пари.
   
Премиум абонаментен план:**
 • оценка на риска на клиент – до 36 оценки годишно;
 • методическа помощ в CDD и KYC процеса - до 12 становища годишно;
 • съдействие при решаване на казуси и отговор на специализирани въпроси – до 4 казуса годишно;
 • едно сертифицирано обучение на година за до 50 човека;
 • становище за определяне на действителен собственик – до 8 становища годишно;
 • изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 6 бр. годишно;
 • актуализиране на ВП и ОР – 1 път годишно при необходимост;
 • разработване и периодично актуализиране на вътрешни политики, процедури и ръководства – до 2 бр. годишно;
 • одит на процесите, на място, включващ оценка и анализ на системите за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризъм – 1 път годишно;
 • 15 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС, свързана с превенцията на изпирането на пари.
Индивидуален абонаментен план:**
 • изготвя се според желанието на клиента, като може да включва всяка една от горните услуги, във вид, обем и комбинация в зависимост от специфичните нужди и изисквания на клиента.
Забележка:
* всички цени са без ДДС.
** при невъзможност, поради външни или други фактори, за извършване на определена услуга, същата не се отчита.