ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КРЕДИСИМО

На 17 и 18 септември 2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе два вътрешно-фирмени обучителни семинара на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначени за служители на КРЕДИСИМО. Събитията преминаха при голям интерес, като по думите на участниците, проведените семинари, от една страна се отличаваха с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираха с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.
Лектори на семинарите бяха: Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица.