ВЪТРЕШНО ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД

На 16.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма, предназначено за служители на „БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД.

Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани 30 участници от всички офиси на дружеството.

Проведеното обучение бе на тема превенция изпирането на пари и финансирането на тероризма и актуалните проблеми в областта. Изложените теми съдържаха както основни принципи и въпроси свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, така и актуалните проблеми и типологии. Презентацията по отзиви на участниците, се отличаваше както със структурираност, така и с актуалност на темите и висока експертиза на лектора. Обучението осигури полезни знания както от теоретична страна, така и относно практическото прилагане на мерките по превенция в ежедневната дейност на задължените лица.