Вътрешно-фирмен сертифициран обучителен семинар за служители на БНП Париба

На 21.11.2018 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП),  проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема „Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на различните бизнес направления на БНП Париба. Събитието премина при голям интерес.
По думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.