ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД И ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ EАД

На 04.07.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ“ АД и ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ EАД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица. На семинара присъства и г-н Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.