Договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС)

На 26.04.2018 г. бе подписан договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС).

Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.
На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на тези явления, организиране на обучения, семинари, кръгли маси и конференции, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на опит и споделянето на добри практики.