Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 19.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП).

Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на тези явления, организиране на обучения, семинари, кръгли маси и конференции, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на опит и споделянето на добри практики.