Екип

Екипът на АЛСАС ЕООД е съставен от експерти които познават в дълбочина материята, с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор. Основно в екипа участват юристи и икономисти работили в различни частни и държавни организации.

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Управител

Д-р Николай Алдимиров е управител на специализирано търговско дружество АЛСАС, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), основател и член на Настоятелството на ЦППИП, и председател на Управителния съвет и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции.

Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като е отговарял за две от най-важните дирекции в Агенцията, а именно: дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и дирекция „Последващ контрол“. Преди да заеме тази позиция д-р Алдимиров е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (финансово-разузнавателното звено на Република България), като в качеството му на ръководител на службата е бил член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки.

Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност. Владее английски и руски език.

Снимка И. Станоев

ИВАН СТАНОЕВ, CALE

Иван Станоев е  управител на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), зам.-председател на УС и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Иван Станоев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“. Притежава над 10 годишен опит в управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, като служител в различни държавни институции. Работил е по проекти в рамките на Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд за външните граници, Европейски фонд за връщане, Оперативни програми на ЕС, Програма ФАР, Инструмент Шенген, Норвежки финансов механизъм и други финансови инструменти. В периода 2007 г. – 2009 г. е бил представител от страна на Министерство на вътрешните работи в Постоянната финансова консултативна група към Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), гр. Букурещ, Румъния. Иван Станоев е експерт в областта на обществените поръчки, администрирането на нередности и управлението на риска по проекти на ЕС.

Ivan Stanoev is a Master of Economics from the University of National and World Economy, Sofia and Master of Law from South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad. He has over 10 years of experience in managing projects funded by the European Union. Ivan Stanoev is an expert in public procurement, irregularity management and risk management of EU projects.