За Платформата

Ефективното противодействие на изпирането на пари е сериозно предизвикателство както пред правоохранителните и правозащитните органи на всяка държава, така и пред лицата задължени да прилагат мерките за превенция на изпирането на пари. Затрудненията, които изпитват задължените лица, се дължат от една страна на честата промяна на нормативната база и международните политики и изисквания регулиращи материята, а от друга на факта, че изпирането на пари е процес, който е изключително сложен, бързо променящ се и специфичен, което налага неговото по-специално третиране, оценка и управление на процеса по превенция, т.е. прилагането на специфичен, рационален и ефективен подход. Електронната платформа ALSAS™, има за цел, чрез функционалностите, които предоставя за бизнес решения, обучения и подпомагане на специфични дейности по превенция и противодействие на изпирането на пари, финансови и други престъпления да спомогне за намаляването на риска от възникване на тези процеси и да минимизира ефекта от тяхното проявление, което ще допринесе за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари.

Използването на платформата, ще даде възможност представителите на различните задължени лица и публичните институции с компетентност в материята, да имат мощен инструмент в подкрепа на извършваните от тях дейности по превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Намерението на екипа на АЛСАС е непрекъснато да актуализира и развива функционалностите на платформата и да предоставя все повече възможности на бенефициентите на нейните услуги, като по този начин да улесни и оптимизира техните дейности.