Специализирана литература

Книга “Управление на риска от банкови измами”
д-р Николай Алдимиров

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС.

Поводът за написването на книгата е фактът, че извършването на измами в банките се превръща във все по-голям проблем към настоящия момент не само за банковия сектор, но и за икономиката като цяло. В българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на банковите измами, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите от областта, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.

Проблемът, който се изследва в книгата е управлението на риска от извършването на измами в съвременните банки. Средството за това управление на риска е разработване на подходящ модел. В началото, книгата подробно разглежда процеса на извършването на измами, като след това фокусът се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност изследването да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на извършването на измами в търговските банки.

Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на извършването на измами, който може да се използва в практиката, в процеса на осъществяване на дейността на банките.

Според проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка АД и бивш зам.-министър на финансите, това е една интересна и стойностна книга, която притежава всички необходими качества на изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами.

Доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съавтор на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България, смята че книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Според него, в книгата са разгледани основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ръководството на ключови български институции, ангажирани с противодействие и превенция на финансови престъпления. Монографията, смята още доц. Петрунов, има потенциал да допринесе за подобряване на дейностите в банките и за повишаване на информираността сред изследователи, практици и студенти с интерес към управление на рисковете в банковата дейност и противодействие на финансовите измами.

 

За покупка на книгата използвайте един от следните начини:

  1. Посетете сайта на АЛСАС ЕООД – alsas.net и попълнете формата за контакт в раздел “Контакти”, като в полето за текста, напишете точен адрес и количеството, което желаете да закупите. Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България. Плащането от Ваша страна, се извършва при получаването на продукта. Но това не е всичко, ако изберете този начин на покупка, освен безплатната доставка получавате и 10 % отстъпка от цената на книгата, а при покупка на три и повече от три броя – 15 % отстъпка.
  2. Можете да закупите книгата от всяка книжарница на Хеликон в страната и онлайн от страницата на книжарницата: helikon.bg
  3. Можете да закупите книгата от книжарницата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес: гр. София, Студентски град “Христо Ботев”.

Цена на книгата: 16 лв.

AML Ръководство:
„Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ръководството е издадено за да отговори от една страна на потребностите от систематизирано представяне на процесите по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, предвид непрекъснатите промени в нормативната база в национален и международен мащаб, а от друга, то е основата за получаване на специализирани знания и експертиза в областта.

Ръководството е необходимият инструмент, който трябва да притежават задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, както и експертите и професионалистите в областта.

Ръководството представя етапите на целия процес по превенция и противодействие на изпирането на пари, систематизирано и по начин, който да е достъпен и разбираем, предвид комплексността и обхвата на изискванията в областта, като очертава основните насоки, които следва да се спазват при прилагането на нормативната база.

Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 324 страници.

Цена на книгата за един брой: 390 лв. без ДДС (468 лв. с ДДС).*
* при покупка на 2 до 5 броя – 10 % отстъпка, при покупка над 5 броя – 20 % отстъпка.

За покупка на книгата е необходимо да изпратите на имейл office@alsas.net следното: Вашето име; телефон; имейл за контакт; точен адрес; количеството, което желаете да закупите и данни за издаване на фактура. След потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД по e-mail за поръчката Ви, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната сума, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България.

 

 

 

 

Мнения за AML ръководството:

Съдържанието в Книгата и Ръководството е много добре структурирано, написано и представено.

Мерал Асанов / Сайтел България АД

АЛСАС
2023-03-24T14:20:06+02:00

Мерал Асанов / Сайтел България АД

Съдържанието в Книгата и Ръководството е много добре структурирано, написано и представено.
0
0
АЛСАС

Книга „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“
д-р Николай Алдимиров

Поводът за написването на настоящата книга е факта, че в българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на изпирането на пари в търговските банки, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.

В началото, книгата подробно разглежда процеса на изпиране на пари, като след това фокуса се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност настоящото изследване да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на изпирането на пари в търговските банки.

Книгата е издадена през месец декември 2017 г. в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 260 страници.

За покупка на книгата използвайте един от следните начини:

  1. Посетете сайта на АЛСАС ЕООД – alsas.net и попълнете формата за контакт в раздел “Контакти”, като в полето за текста, напишете точен адрес и количеството, което желаете да закупите. Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България. Плащането от Ваша страна, се извършва при получаването на продукта. Но това не е всичко, ако изберете този начин на покупка, освен безплатната доставка получавате и 10 % отстъпка от цената на книгата, а при покупка на три и повече от три броя – 15 % отстъпка.
  2. Можете да закупите книгата от всяка книжарница на Хеликон в страната и онлайн от страницата на книжарницата: helikon.bg
  3. Можете да закупите книгата от книжарницата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес: гр. София, Студентски град “Христо Ботев”.

Цена на книгата: 18 лв.

 

 

 

 

Мнения за книгата:

Съдържанието в Книгата и Ръководството е много добре структурирано, написано и представено.

Мерал Асанов / Сайтел България АД

АЛСАС
2023-03-24T14:20:06+02:00

Мерал Асанов / Сайтел България АД

Съдържанието в Книгата и Ръководството е много добре структурирано, написано и представено.
0
0
АЛСАС