ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 29.11.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Габриела Даскалова, № 343 в гр. София. Обучението обхващаше изискванията и задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на част от останалата релевантна нормативна база. На обучението присъстваха служителите на кантората, като след събитието, нотариуса изрази своето задоволство от обучението, като високо оцени начина на провеждането му и експертизата и компетентността на лектора.