ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ В ГР. СОФИЯ

На 03.12.2019 г., в гр. София, се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариални кантори: нотариус Валерия Рачева № 550 и нотариус Нина Дюлгерова № 712. Обучението обхващаше изискванията и задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на част от останалата релевантна нормативна база. На обучението присъстваха служители на канторите, като след събитието, нотариусите изразиха своето задоволство от обучението, като високо оцениха начина на провеждането му и експертизата и компетентността на лектора.