ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 15.09.2021 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Габриела Даскалова, № 343 в гр. София. Обучението обхващаше теми свързани с изискванията и задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на част от останалата релевантна нормативна база. След събитието, нотариуса изрази своето задоволство от обучението, като високо оцени начина на провеждането му и експертизата и компетентността на лектора.