Книга – „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ръководството е издадено за да отговори от една страна на потребностите от систематизирано представяне на процесите по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, предвид непрекъснатите промени в нормативната база в национален и международен мащаб, а от друга, то е основата за получаване на специализирани знания и експертиза в областта.

Ръководството е необходимият инструмент, който трябва да притежават задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, както и експертите и професионалистите в областта.

Ръководството представя етапите на целия процес по превенция и противодействие на изпирането на пари, систематизирано и по начин, който да е достъпен и разбираем, предвид комплексността и обхвата на изискванията в областта, като очертава основните насоки, които следва да се спазват при прилагането на нормативната база.

Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 324 страници.

Посетете сайта на АЛСАС ЕООД – alsas.net за повече и по-подробна информация, както и за възможностите за покупка на книгата, която може да бъде закупена единствено през сайта.