Курс за получаване на сертификат CALE

На 02.12.2019 г., стартира новия специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE) организиран от АЛСАС ЕООД. Обръщение към участниците в курса, направиха д-р Николай Алдимиров и Иван Станоев – управляващи съдружници на АЛСАС.

Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е безсрочен и е единствения специализиран и признат сертификат в България, който валидира професионалната специализация и експертиза на неговия притежател. С признаването на неговата комплексност и значимост от страна на голяма част от публичния и частен сектор, сертификатът дава голямо предимство при кандидатстване за работа, професионалната реализация и кариерно израстване. Той удостоверява най-високото ниво на професионална експертиза в областта, за неговия притежател.

Получилите сертификат CALE ще имат необходимите професионални знания и умения да изпълняват различни функции и задачи свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, както в частния, така и в държавния сектор, както и ще притежават необходимата им компетенция да изпълняват различни задължения в Специализираните служби на различните категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Обучението се осъществява чрез комбинирането на различни методи на преподаване, съобразени с формата на обучение. Курсът се организира два пъти всяка година и е с продължителност от шест месеца, като основно се осъществява дистанционно.