ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 26.09.2019 г., в Метрополитън Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема “ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА”. В семинара участваше и представител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП). За събитието бяха регистрирани представители на различни категории задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на БАРСПИП, Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица и Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.