ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 10.12.2019 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД съвместно с НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”, проведе обучителен семинар на тема “Последни промени и практически въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника по прилагането му”. Участниците в събитието бяха представители на различни категории задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Лектори на семинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в АЛСАС, Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица.