ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 08.05.2019 г. в гр. София, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за представители на различните категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Темата на семинара беше „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Нов правилник за прилагане на ЗМИП“. По време на обучението участниците бяха запознати с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара беше детайлно разгледан и новият Правилник за прилагане на закона. Събитието премина при изключително голям интерес, като бяха регистрирани близо 90 участника. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Диана Каменова – директор на дирекция “Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ в Първа инвестиционна банка АД.