ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 30.10.2019 г. в Интерхотел Велико Търново, в гр. Велико Търново, АЛСАС ЕООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник. Темата на семинара беше „Задължения, процедури и изисквания касаещи нотариалната дейност във връзка с приетите от Нотариалната камара Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Актуални изменения в нормативната база в областта”. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.