ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. СОФИЯ

На 29.10.2019 г. в Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник и Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в АЛСАС. Темата на семинара беше „Задължения, процедури и изисквания касаещи нотариалната дейност във връзка с приетите от Нотариалната камара Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Актуални изменения в нормативната база в областта”. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.