ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 18.02.2019 г., на 07.03.2019 г. и на 02.04.2019 г. в гр. София, АЛСАС EООД съвместно с Expert Events, проведе обучителни семинари за представители на различните категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Темата на семинарите беше „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Нов правилник за прилагане на ЗМИП“. По време на обучението участниците бяха запознати с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара беше детайлно разгледан и новият Правилник за прилагане на закона. Събитията преминаха при изключително голям интерес, като за трите форума бяха регистрирани близо 200 участника. Лектори на семинарите бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица.