Общи условия

Условия, свързани с предоставяните от „АЛСАС“ ЕООД услуги.

Под услуги се разбира всички услуги, които „АЛСАС“ ЕООД предлага, включително, но не само: обучения, курсове и семинари; изготвяне на примерни вътрешни правила и оценки на риска; оценки на процесите, свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари; абонаменти и абонаментни планове; оценки на риска на клиент; консултантски услуги; отговори на специализирани въпроси; продажба на специализирана литература; разработване и предлагане на специализиран софтуер; рекламна дейност; извършване на проучвания или други действия, с цел подпомагане на задължените лица; изготвяне на всякакви документи, становища и др.

Услугите могат да бъдат предоставяни по всякакъв начин в т.ч., но не само: на хартия, електронно, устно и т.н.

Предоставяните от „АЛСАС“ ЕООД услуги по своята същност представляват само примерни експертни становища, оценки и констатации, с оглед конкретни фактически обстоятелства. Изводите и препоръките, направени в тях, се основават на информация, събрана към датата на извършване на услугата и нямат отношение към правни и фактически действия, след тази дата.

Предоставените услуги не съставляват делегиране на правомощия и отговорности от клиента към „АЛСАС“ ЕООД.

Всяко последващо използване на информацията от предоставените услуги за каквито и да е цели е изцяло по лична преценка и отговорност на клиента, като „АЛСАС“ ЕООД не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието на услугата.

„АЛСАС“ ЕООД не отговаря в случаи на претърпени вреди от клиента, с оглед на последващо използване на резултатите от предоставяните услуги.

Услугите се предоставят от „АЛСАС“ ЕООД само и единствено във връзка с конкретно запитване и/или във връзка с конкретен договор.

Всяка услуга следва да бъде разглеждана само в нейната цялост, като не могат да се изваждат като отделни оценки, становища, тълкувания и др. част или части от нея, както и не може да бъдат използвани за други цели.

Предоставени услуги нямат характер на правни становища или правни съвети, както и нямат задължително и обвързващо действие нито по отношение на субекта, към който са насочени, нито към трети лица и институции.

Услугите имат за цел да дадат възможен вариант или пример за извършването на определени действия от задълженото лице или организацията, като клиентът може да се съобрази или не с тях или части от тях при извършването на определени действия.

Всяка отговорност по изпълнение на нормативни изисквания и други задължения се носи единствено и само от лицето или организацията, на които са предоставени услугите.

„АЛСАС“ ЕООД не носи отговорност за начина на изпълнение на изискванията на нормативната база от задълженото лице, нито за начина на действие и крайния резултат от действията на лицата, ползватели на услугите.

В случаите, когато „АЛСАС“ ЕООД организира извършването на услугите чрез външен консултант, който има договорени отношения с „АЛСАС“ ЕООД и който предоставя услугите, изложените мнения и становища ангажират единствено лицето/лицата, извършващи услугата и не са официална позиция на „АЛСАС“ ЕООД. Лицето/лицата, извършващи услугата носят пълна отговорност за предоставените услуги. В тези случаи, „АЛСАС“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на материала/материалите, изразеното становище, стила на изложеното, както и за предприетите действия в следствие на предоставените услуги.

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинари, курсове и обучения организирани от „АЛСАС“ ЕООД

Резервирането на участие на Вас и/или Вашите представители в семинар, курс или обучение ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна.

Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие.

Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС.

Семинарните такси не включват хотелско настаняване.

По свое усмотрение и преценка „АЛСАС“ ЕООД може да действа лично или чрез ангажирани от него лектори, консултанти, сътрудници и др., които притежават необходимата квалификация за изпълнение на услугата.

„АЛСАС“ ЕООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси.

При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. „АЛСАС” ЕООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара.

При невъзможност да проведе обучението в договорения ден и час, „АЛСАС“ ЕООД може да промени съответната дата, часове и продължителност, без да се дължат неустойки и/или възстановяване на платената част от цената.

„АЛСАС ЕООД“ си запазва правото да извършва снимки по време на провеждането на семинара.

Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една организация на друг представител от същата организация, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до „АЛСАС“ ЕООД.

„АЛСАС“ ЕООД не отговаря за изразените мнения и становища от страна на лекторите, съдържанието на материала/материалите и стила на изложеното. Изложените мнения и становища ангажират единствено лекторите и не са официална позиция на „АЛСАС“ ЕООД.

„АЛСАС“ ЕООД не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия от обучаваните лица, в следствие на изложеното в обучението.

„АЛСАС“ ЕООД не отговаря в случаи на претърпени вреди от обучаваните лица, с оглед на последващо използване на мненията, становищата, препоръките и др. в проведеното обучение.

„АЛСАС“ ЕООД не носи отговорност за начина на изпълнение на изискванията на нормативната база от обучаваните лица.

В случаите, когато „АЛСАС“ ЕООД организира провеждането на обучението или семинара чрез външен лектор, консултант и др., който има договорени отношения с „АЛСАС“ ЕООД и който предоставя услугата, изложените мнения и становища ангажират единствено лицето/лицата, провеждащи обучението и не са официална позиция на „АЛСАС“ ЕООД. Лицето/лицата, провеждащи обучението, носят пълна отговорност за изложеното в обучението.

Условия, свързани със защитата на личните данни

С извършването на регистрация или попълването на електронна форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация или заявка, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на „АЛСАС“ ЕООД за целите на провеждане на обучението и издаване на сертификат или за целите на предоставяната услуга. Личните данни, които могат да бъдат обработвани са: име и фамилия, ЕГН, длъжност, организация, адрес, телефон и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.

С извършването на регистрация или попълването на електронна форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация или заявка, Вие се съгласявате също, след приключване на обучението, личните Ви данни, да бъдат използвани за включването им в регистри на лицата участвали в обучения, както и да бъдат използвани за други цели свързани с дейността на „АЛСАС“ ЕООД. Отказ от включване, на личните Ви данни за горните цели, можете да направите по всяко време, посредством изпращане на имейл до office@alsas.net, след което Вашата информация ще бъде унищожена.

Повече и по-подробна информация във връзка със защитата на личните данни, можете да намерите в секция „Защита на личните данни“ на интернет страницата на „АЛСАС“ ЕООД.