Международно законодателство

Конвенции на ООН:

Конвенция на ООН срещу незаконния трафик на наркотици и психотропни субстанции (Виенската конвенция) от 1988г.

Конвенция на ООН за противодействие на финансирането на тероризма от 1999г.

Конвенция на ООН за транснационалната организирана престъпност (Конвенцията от Палермо) от 2000г.

Конвенция на ООН срещу корупцията от 2006г.

Конвенции на Съвета на Европа:

Конвенция на Съвета на Европа за изпиране, издирване, замразяване и конфискация на облаги от престъпления от 1990г. (Страсбургска конвенция)

Наказателна конвенция на Съвета на Европа относно корупцията (ETS 173, съставена на 27.01.1999г.), ратифицирана със закон, приет на 12 април 2001г., и обнародван в ДВ, бр. 42 от 2001г. в сила за Република България от 1 юли 2002г. Конвенцията е обнародвана в ДВ бр. 73 от 26 юли 2002г.

Конвенция на Съвета на Европа за превенция на тероризма от 2005г.

Конвенция на Съвета на Европа за изпиране, издирване, замразяване и конфискация на облаги от престъпления и за финансирането на тероризъм от 2005г. (Варшавска Конвенция)

Директиви на Европейския съюз:

Първа директива на ЕС срещу изпирането на пари (Council Directive 91/308/EEC on Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering)

Втора директива на ЕС срещу изпирането на пари (Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 Amending Council Directive 91/308/EEC on Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering)

Трета директива на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм (Directive 2005/60/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing)

Директива 2006/70/ЕС от 01.08.2006г. относно установяване на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението “видни политически лица” и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на потребителите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база

Четвърта директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм (Directive EU 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing)

Четиридесетте ревизирани препоръки срещу изпирането на пари на Работната групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF) и деветте специални препоръки на същата организация срещу финансирането на тероризма.