Национално законодателство

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Наказателен кодекс на Република България

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"