ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

ЦППИП УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗМИП

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта, на 13 и 14 септември 2018 г. бяха проведени успешно и при голям интерес два дискусионни форума. Като лектори се включиха представители на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” – ДАНС (САД ФР – ДАНС) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП). Първият форум бе ориентиран към представители на търговските банки, а вторият към инвестиционни посредници и управляващите дружества. Основната цел на форумите е да спомогнат за изграждането на една по-ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари.
Изпълнението на проекта е част от процеса на сътрудничество между САД ФР – ДАНС и ЦППИП, чиято цел е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.
От 31.03.2018 г. В сила е новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с Четвъртата директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности на FATF. Предстои приемане на Правилник за прилагане на закона. Възприетият подход за приемането на изцяло нов Закон, който да отмени предишния такъв се наложи предвид множеството и съществени промени, които се правят по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари. Приемането на новия закон създаде необходимост за всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по изпълнението им.