Сертифициране на експерти по превенция на изпирането на пари

На 01.10.2019 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™.  Записванията започват от 01.09.2019 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация ще бъде качена на сайта до 15.08.2019 г.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава.

Регистрациите за курса ще се правят по реда на записването.

Сертификат CALE™ – Certified Anti-money Laundering Expert

АЛСАС ООД класифицира специализацията по превенция на изпирането на пари на два вида. Първият вид е базисното ниво – специалист по превенция на изпирането на пари, а втория вид е комплексното, разширено, експертно ниво – експерт по превенция на изпирането на пари.

АЛСАС ООД е една от двете организации сертифицирани от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) да организират и провеждат изпити на кандидатите за получаване на сертификати за “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари”.

Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е единствения специализиран и признат сертификат в България и на Балканския полуостров, който валидира професионалната специализация и експертиза на неговия притежател. С признаването на неговата комплексност и значимост от страна на голяма част от публичния и частен сектор, сертификатът дава голямо предимство при кандидатстване за работа, професионалната реализация и кариерно израстване. Той удостоверява най-високото ниво на професионална експертиза в областта, за неговия притежател.

Курсът провеждан от АЛСАС за получаване на сертификата CALE™ е изграден по университетска методика и включва 14 теми, които представляват самостоятелни учебно-методически единици. Те обхващат всички основни теми, които се съдържат в съвременните курсове свързани с превенция на прането на пари. Акцентът се поставя върху следните проблеми:

  • Идентификация на основните понятия, особеностите и характеристиките на изпирането на пари.
  • Правна рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
  • Институции, ангажирани в противодействието на изпирането на пари.
  • Процесът на превенция и противодействие на изпирането на пари.
  • Оценка на риска и секторни риск анализи.
  • Функции, задачи и отговорности на специализираните служби за предотвратяване изпирането на пари.
  • Идентификация на съмнителни операции и сделки.
  • Мониторинг и докладване. на изпирането на пари.
  • Измерване ефикасността и ефективността на различните модели за превенция

Обучението се осъществява чрез комбинирането на различни методи на преподаване, съобразени с формата на обучение – лекции, дискусии, представяне на доклади, провеждане на проучвания, решаване на казуси и др. Курсът е с продължителност от около три месеца, като основно се осъществява дистанционно.

Получилите сертификат CALE™ ще имат необходимите професионални знания и умения в случай, че им бъде възложена функция по ръководство и упражняване на контрол върху дейността на специализираните служби по изпълнението на задълженията им по Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, както и ще могат да изпълняват различни функции и задачи свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, както в частния, така и в държавния сектор.

Цената на курса (без ДДС), с включени учебни материали (Ръководство и учебна литература); лекционна част; упражнения; индивидуални консултации; провеждане на изпитен тест; изготвяне на сертификат и др. е:

980 лева за кандидати работещи в публичния сектор и
1180 лева за останалите кандидати.