Сертифицирани обучителни семинари (СОС)

АЛСАС провежда сертифицирани обучителни семинари в следните области:

 • Превенция и противодействие на изпирането на пари.
 • Предотвратяване на различни видове измами.
 • Превенция на корупцията и корупционните практики.
 • Други.

Сертифицираните обучителни семинари провеждани от АЛСАС ООД са с различна продължителност, според желанията и нуждите на конкретния клиент, като най-кратките са 4 часовите обучения. Обикновено семинарите, които провеждаме са със следните четири варианта на продължителност:

 1. до 4 астрономически часа;
 2. до 6 астрономически часа.
 3. еднодневен, с продължителност до 8 астрономически часа.
 4. двудневен, с обща продължителност до 10 астрономически часа.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Таксата за участие (без ДДС) е следната:

При четири часово обучение – 170 лв. за един участник.
При шест часово обучение – 190 лв. за един участник.
При еднодневно обучение – 210 лв. за един участник.
При двудневно обучение – 310 лв. за един участник.
При трима и повече участници – 10 % отстъпка от цената на участник.
При група от една организация – 20 % отстъпка от цената на участник.

Цените подлежат на допълнително договаряне в зависимост от конкретното обучение.

Препоръчително е групите на семинарите да са между 35 и 50 човека.

Таксата за участие в семинара включва:

 • Презентации и практически упражнения.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Кафе-пауза, включваща: кафе, вода и дребни сладки.
 • Издаване на специализиран Сертификат.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на всякакви услуги свързани с превенцията на изпиране на пари на преференциални цени.

ЛЕКТОРИ:

Екипът ни от лектори е съставен от експерти, които познават в дълбочина материята с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор. Основно в екипа участват юристи и икономисти от различни частни и държавни организации. Важна част от него са експертите от правоохранителните, правораздавателните и регулаторните органи, които имат съществен принос в практическите аспекти на провежданите обучения.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ:

Програмите на всеки семинар се изготвят индивидуално според изискването на конкретния клиент Те могат да са насочени към служители от специализираните служби, към експертите или към мениджмънта на съответната организация. Съдържанието на програмите включва както обща част, така и конкретни теми, адаптирани според вида на задълженото лице и профилите на участниците. Освен теоретична част, всяка програма съдържа и практически казуси и дискусионни панели. Най-общо програмите са организирани в панел преди обяд и панел след обяд, с една или две паузи.