СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

На 13.05.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД с подкрепата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), проведе обучителен семинар на тема “Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“, предназначен за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.