СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

На 29.05.2019 г., в гр. Пловдив, АЛСАС ЕООД проведе специализиран обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на Община „Родопи“.
Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на БАРСПИП и Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.
Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.