Специализиран семинар за членовете на БАУД на тема “Актуални тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма”

На 07.03.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества по въпросите на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 35 участници представители на различни управляващи дружества членове на асоциацията.

Проведеното обучение бе на тема превенция изпирането на пари и финансирането на тероризма и актуалните проблеми в областта на международните санкции. Изложените теми съдържаха както основни принципи и въпроси свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, регулаторните практики и очаквания, така и актуалните проблеми и въпроси свързани с тяхното практическо прилагане. Презентацията по отзиви на участниците, се отличаваше както със структурираност, така и с актуалност на темите и висока експертиза на лектора. Обучението осигури полезни знания както за общите актуални тенденции по темата, така и относно практическото прилагане на мерките по превенция в ежедневната дейност на задължените лица.