Услуги

АЛСАС ЕООД предлага следните специализирани услуги:

 • специализирани обучения по превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, включващи:
  • висококвалифицирани лектори с богат практически опит;
  • презентации и практически упражнения;
  • индивидуални консултации с лекторите;
  • персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси;
  • издаване на специализиран сертификат;
 • сертифициране на експерти по превенция на изпирането на пари;
 • онлайн тренинги и обучения;
 • запознаване и разясняване на европейските и световни изисквания и практики в областта на противодействието на изпирането на пари;
 • експертна помощ в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
 • експертна оценка и анализ на системите за превенцията на изпирането на пари и финансовите престъпления;
 • изготвяне и актуализиране на оценка на риска съгласно изискванията на ЗМИП;
 • съдействие при решаване на казуси и посредничество при намиране на отговор на специализирани въпроси, включително и чрез предоставяне на становище от държавния регулатор;
 • съдействие при изготвяне на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм и подаването им за утвърждаване до Държавна агенция „Национална сигурност“;
 • разработване и периодично актуализиране на вътрешните политики и процедури;
 • създаване на бланки на различни вътрешни документи и ръководства, доклади за съмнителни операции, декларации и др.;
 • проверки на място, мониторинг и оценка на процесите;
 • достъп до уеб базирана платформа свързана с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
 • аутсорсинг на AML/CFT дейности;
 • изготвяне на анализи, прогнози и проучвания;
 • обмяна на опит и добри практики;
 • организиране на семинари, кръгли маси, конференции и други форуми свързани с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
 • проверка на клиенти и рисково профилиране;
 • други дейности насочени към изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и релевантните нормативни актове.