Извършване на проучвания или други действия, при комплексната проверка и рисковото профилиране на клиенти

Според чл. 31 от ППЗМИП, извън случаите по чл. 35 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лицата по чл. 4 от същия закон прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента съобразно риска и когато в резултат на идентифицирането и оценката на рисковете по реда на раздел І, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента или от извършването на случайна сделка или операция от клиента, установят високо ниво на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Отново според чл. 31 от Правилника, горепосочените мерки за разширена комплексна проверка могат да включват:

  1. изискване и/или събиране на по-голям обем от данни, документи и информация;
  2. изискване на данни, документи и информация от различни източници с цел съпоставяне, събиране и/или проверка на вече събрани данни, документи и информация;
  3. съобразяване честотата на извършване на действията по т. 1 и 2 с установеното ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
  4. изискване на разрешение от служител на висша ръководна длъжност за установяване или продължаване на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция, както и за извършване на определени сделки или операции в рамките на деловото взаимоотношение или разрешаване ползването на отделни продукти или услуги, бизнес практики, механизми за доставка, както и за използването на нови технологии;
  5. изясняване на източниците на имущественото състояние на клиента;
  6. изискване на референции от контрагенти на клиента или от други лица по чл. 4 от ЗМИП;
  7. възлагане на проучване или предприемане на други необходими за целта действия на лица, ползващи се с добра репутация и притежаващи доказана експертиза и практически опит в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  8. предприемане на други действия, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като подходящи.

Във връзка с разпоредбите на нормативната база, АЛСАС предлага за своите клиенти извършване на проучвания или други действия, с цел подпомагането им при комплексната проверка и рисковото профилиране на техни клиенти, съгласно чл. 31 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

Заявка за услуга

* Всички полета със * за задължителни