Включване в системата за нефинансова отчетност на показатели свързани с превенцията на ИП/ФТ

АЛСАС предлага за своите клиенти, финансови институции, включване в системата за нефинансова отчетност на показатели свързани с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма и методическа помощ при тяхното отчитане.

Оповестяването на нефинансовата информация е един от важните инструменти за измерване, наблюдение и управление на дейността на организациите и тяхното въздействие върху обществото. За да бъде възможно те да представят различните и многообразни аспекти в дейността си е необходимо периодично да публикуват корпоративни доклади. Корпоративните доклади представят информация за приоритетите и ценностите на организациите, за отношенията й със свързаните с нея структури и социални групи, както и за обвързаността на дейността с принципите на корпоративната социална отговорност.

От своя страна превенцията срещу изпирането на пари е системно организиран, непрекъснат процес, който изисква финансовите институции да интегрират постоянно нови методи и инструменти в своята дейност. В тази връзка информацията, която може да бъде представена по повод на тази превантивна дейност дава възможност на съответната финансова институция да постави обективна оценка за постигнатата ефективност. По този начин в рамката за нефинансова отчетност на една финансова институция, могат да бъдат включени показатели относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез тях може да се представи най-съществената информация относно системата за оценка, анализ, мониторинг и управление на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат в дейността на съответната организация.

Включването в системата на нефинансова отчетност на финансовите институции на  показатели относно превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма ще даде възможност в съдържанието на техните нефинансови отчети да бъде отразена дейността им в една наистина важна за обществото област.

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

Заявка за услуга

* Всички полета със * за задължителни