Специализирана литература

AML Ръководство:
„Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ръководството е издадено за да отговори от една страна на потребностите от систематизирано представяне на процесите по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, предвид непрекъснатите промени в нормативната база в национален и международен мащаб, а от друга, то е основата за получаване на специализирани знания и експертиза в областта.

Ръководството е необходимият инструмент, който трябва да притежават задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, както и експертите и професионалистите в областта.

Ръководството представя етапите на целия процес по превенция и противодействие на изпирането на пари, систематизирано и по начин, който да е достъпен и разбираем, предвид комплексността и обхвата на изискванията в областта, като очертава основните насоки, които следва да се спазват при прилагането на нормативната база.

Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 324 страници.

Цена на книгата за един брой: 390 лв. без ДДС (468 лв. с ДДС).*
* при покупка на 2 до 5 броя – 10 % отстъпка, при покупка над 5 броя – 20 % отстъпка.

За покупка на книгата е необходимо да изпратите на имейл office@alsas.net следното: Вашето име; телефон; имейл за контакт; точен адрес; количеството, което желаете да закупите и данни за издаване на фактура. След потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД по e-mail за поръчката Ви, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната сума, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България.

Книга „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“
д-р Николай Алдимиров

Поводът за написването на настоящата книга е факта, че в българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на изпирането на пари в търговските банки, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.

В началото, книгата подробно разглежда процеса на изпиране на пари, като след това фокуса се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност настоящото изследване да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на изпирането на пари в търговските банки.

Книгата е издадена през месец декември 2017 г. в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 260 страници.

За повече и по-подробна информация, както и за възможностите за покупка на книгата, може да посетите сайта на книгата: Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки.