Оценка на AML процеса

Оценка на процесите, свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари

Специализирано търговско дружество АЛСАС може да извърши индивидуална оценка на място на всяко едно задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Оценката е своеобразен стрес-тест за съответното дружество, доколко действията и мерките, които предприема и извършваните от него процеси свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма са актуални и отговарят на изискванията на законодателството в областта.

Оценката на процесите е съобразена с приложимите европейски, международни и местни актове и правила и обхваща преглед на спазването на изискванията на нормативната база и прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, чрез анализ на съдържанието на различните вътрешни правила, процедури и други относими документи, събеседване със служители на дружеството и др. и последващо изготвяне на писмен доклад за извършената оценка с препоръки за оптимизиране на дейността и привеждане на вътрешната организация в съответствие с нормативните изисквания.

 

За повече и по-подробна информация, можете да се свържете с нас.