ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС”

ЕКСПЕРТИ ОТ АЛСАС И БАРСПИП ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ЛЕКТОРИ.

На 25.02.2020 г. в гр. София, Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на БАРСПИП и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и ЦППИП.