ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА В ГР. СОФИЯ

На 24.10.2019 г. в Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен сертифициран семинар за представители на инвестиционните посредници и управляващите дружества. Темата на семинара беше “Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица.”
Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участници. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица.
Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.