Лектори и Консултанти

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Д-р Николай Алдимиров е управител на специализирано търговско дружество АЛСАС, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), основател и член на Настоятелството на ЦППИП, и председател на Управителния съвет и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции. Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като е отговарял за две от най-важните дирекции в Агенцията, а именно: дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и дирекция „Последващ контрол“. Преди да заеме тази позиция д-р Алдимиров е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (финансово-разузнавателното звено на Република България), като в качеството му на ръководител на службата е бил член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки. Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност. Владее английски и руски език.

Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO

Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.

Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Димитър Колчаков, CALE

Експерт и международен консултант с над 12 години опит в банковия и застрахователен сектор, в сферите на вътрешния одит, нормативно съответствие и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Димитър Колчаков е съосновател и член на УС на застрахователен брокер Болерон. Бил е ръководител на звеното по нормативно съответствие и контрол в Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ). Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) и председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на Асоциацията на банките в България.

Георги Денборов

Адвокат на самостоятелна практика

Георги Денборов притежава дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, а в момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участвал е в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури. Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари, и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет. Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.

Пламен Георгиев, CALE

Експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Пламен Георгиев е експерт по превенция на изпирането на пари в Банка ДСК. Притежава значителен опит в материята, предвид дейността му като юрист при различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Със задълбочени интереси и познания в областта на сравнително-правните изследвания при прилагане на мерките срещу изпирането на пари, както и в областта на организирането на нормативната уредба относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма в национален и международен мащаб. Пламен Георгиев е магистър по право, като завършва с отличен успех Юридическия факултет на Софийския университет ‚‚Св. Климент Охридски‘‘. Владее английски език на професионално ниво, като е специализирал и юридически английски.

Прокурор Ваня Несторова

Прокурор във Върховна касационна прокуратура (ВКП)

Ваня Несторова работи като прокурор повече от 25 години, като от близо 20 години е във ВКП. В периода 2006 г. – 2013 г. е била ръководител на сектор „Противодействие на изпирането на пари“ в специализирания отдел „Противодействие на организираната престъпност и корупцията“ във ВКП. Участвала е в оценителни мисии в Латвия и Финландия като национален експерт в петия кръг на съвместни оценки „Финансови престъпления и финансови разследвания“, организиран от Генералния Секретариат на Съвета на ЕС. Съавтор на Наръчник за разследване на изпиране на пари. Ваня Несторова е завършила право в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, както и магистратура по международни отношения със специалност „Право на Европейски съюз“ към Софийския университет ”Св. Климент Охридски” и Университета Нанси 2, Франция.

Диана Каменова

Директор на Дирекция „Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в една от водещите банки в България – Първа инвестиционна банка АД

Дирекцията е специализираното звено, което се занимава с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Г-жа Каменова ръководи това звено близо десет години, като от откриването му активно участва в създаването на вътрешните системи и процедури. Под нейно ръководство е разработен и внедрен специализиран AML софтуер, както и е въведена AML система от вътрешни политики, процедури, контроли и програми за обучение на служителите. Изготвя процедури за идентифициране на външни неправомерни действия, типологии и изследване на случаи при злоупотреби с нови технологии, продукти и сделки. Диана Каменова е член на работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на Асоциация на банките в България (АББ) и член на Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). В областта на превенцията срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм специализира в Люксембург, ACAMS и в Лондон, Citigroup Academy. Диана Каменова е магистър по икономика от Vienna University of Economics and Business (WU), Австрия и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.

Светлин Консулов, CALE, CAMS

Експерт в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари, предотвратяването на измами и оценката на риска на криптоактиви.

Светлин Консулов е сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Участвал е в екипи за борба с финансови и инвестиционни измами, в тясно сътрудничество с регулатори и правоохранителни органи. Ръководил е отдел Нормативно Съответствие на международен доставчик на платежни услуги. Правен съветник на LlamaRisk, специализиращ в оценка на риска на криптоактиви. Старши юрисконсулт на GOV.DAO. Светлин Консулов е магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. д-р Емил Асенов

Експерт и преподавател в Университета за национално и световно стопанство

В Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството. Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контрола и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Андон Ташуков

Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи

Андон Ташуков е юрист, с близо 10 години опит в областта на правото на ЕС и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, като повече от пет години работи в националната координационна служба за борба с измамите (АФКОС). Член е на работните групи в областта на борбата с измамите в Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Водещ експерт в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Автор на статии и наръчници на национално и европейско ниво в сферата на правото на ЕС и борбата с измамите. Преподавател в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Холандия; Академия по ЕСИФ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.

Михаил Драгоданов

Главен инспектор в Министерството на вътрешните работи, ръководител на сектор „Противоправно съдържание в Интернет“ в отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Михаил Драгоданов е един от водещите експерти в областта на киберсигурността, онлайн измамите и сигурността във финансовия сектор, с повече от 10 години опит в ГДБОП. Работил е по всички направления на киберпрестъпленията, но основно е разследвал финансово мотивирани престъпления, извършени онлайн. Участвал е в провеждането на над 150 национални и международни разследвания свързани с киберпрестъпления, включително в съвместни операции с ФБР, Сикрет Сървис, Европол, Интерпол и други чуждестранни правоохранителни органи. Бил е член на групата EMPACT – CYBER ATTACKS към ЕВРОПОЛ, разработваща политики в областта на киберпрестъпленията за държавите от ЕС. Настоящ член в експертният състав на Съвета на Европа, касаещ Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство от Будапеща, 2001г. Създател е на национална контактна точка „Криптовалути“ за обмен на информация с ексченджъри на световно ниво, функционираща от 2016 г. Специализирал е разследване на кибер-престъпления, финансови измами онлайн, сигурност във финансовия сектор, криптовалути, интелектуална собственост, индустриална собственост, авторско право и сродните му права и др.

Любомир Тулев

Експерт по киберсигурност в Amatas и един от водещите експерти в тази област с повече от 10 години опит в материята

Любомир Тулев е работил седем години в отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР, като е бил ръководител на групата за разследване на незаконното съдържание в интернет към този отдел. Повече от 6 години е бил контактна точка за Facebook, Google, Skype и други основни интернет-базирани услуги за България. Участвал е в провеждането на стотици международни разследвания за киберпрестъпления в тясно сътрудничество с ФБР, Европол, Интерпол и други. От 2017 г. професионалната му кариера продължава, като един от водещите експерти по киберсигурност в Amatas, занимавайки се с етично хакерство, тестване на кибер сигурността, социално инженерство, фишинг симулации и кибер експертиза. Защитава и квалификацията си като инструктор към международната организация EC Council, като предоставя редовни обучения по CCISO, CEH, CHFI, ECSA, CEI, CISSP, Mobile Security, социално инженерство, както и други професионални обучения, свързани с материята в България, Европа и по света.

Иван Станчин, CCNA, CEH, CPTS, CRISK

Старши мениджър "Дигитална сигурност", УниКредит Булбанк

Иван Станчин работи в сферата на информационната сигурност над 20 години. Започва своята кариера в тази област в Българска телекомуникационна компания. Притежава знания и опит в приложното, системно и мрежово програмиране в UNIX/Linux и MS Windows среда. Притежава задълбочени познания за Linux ядро и мрежи, както и в дизайна, архитектурата и развоя на бизнес и технологични процеси, тяхната автоматизация и програмно осигуряване . Получава и прилага успешно обширните си познания в TCP администрирането, процесното и технологично осигуряване на информационната сигурност, както работа с Firewall, IPS/IDS, IAM, NAC, DLP, Strong Authentication, SIEM, WAF и VPN технологии, корпоративни инфраструктурни решения, UNIX OS, мрежи, автоматизация и програмиране. Като старши мениджър в УниКредит Булбанк отговаря за установяването, оперирането и управлението на информационната сигурност в банката и свързаните с нея дружества, като гарантира съответствие с изискванията на УниКредит групата и международните стандарти за информационна сигурност. Осигурява изискванията и контролира наблюдението на ИТ инфраструктурата, осигурявайки защита на информацията в УниКредит Булбанк. Участва в корпоративни инфраструктурни проекти, като подсигурява управлението и наблюдението на рискове, свързани със сигурността и защитата на информацията.

Мая Иванова

Старши мениджър на отдел „Глобални системи информационна сигурност“

Мая Иванова има близо 15 годишен опит в сферата на информационната сигурност и информационните технологии, като голяма част от него придобива по време на работата си като Мениджър управление на сигурността в „Уникредит Булбанк“ АД, където работи повече от 12 години. В момента е старши мениджър „Глобални системи информационна сигурност“ в голяма международна компания. Мая Иванова е магистър по специалност „Компютърни системи“ към Технически Университет. Притежава голям брой сертификати свързани с материята. Била е лектор на различни събития и семинари, и е водила множество обучения в областта на информационните технологии и информационната сигурност.

Панайот Александров

Старши мениджър на отдел „Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк

Панайот Александров има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура „Национална сигурност и отбрана“ във Военната академия.

Милен Стоилов, CFE

Мениджър в отдел „Предотвратяване на измами и сигурност на каналите“ в УниКредит Булбанк

Милен Стоилов има над 14 години опит в банковата сфера, от които близо 9 години в управление „Вътрешен одит“ на УниКредит Булбанк, където е заемал позицията мениджър „Разследвания и специални одити“. Участвал е в множество специфични и процесни одити. През 2019 година се присъединява към екипа на управление „Сигурност“ на банката като ръководител на новосъздаващата се структура „Предотвратяване на картови измами и мониторинг на трансакции“. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран в Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Тодор Лозанов

Мениджър в отдел „Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк

Тодор Лозанов е икономист, с близо 30 години опит в сферата на сигурността на банките. През този период е заемал различни позиции в звената по сигурността на банките Биохим, Хеброс и УниКредит Булбанк, като в последната е имал съществен принос в процеса на изграждането на структурата, отговаряща за сигурността на банката. Преди работата си в банковата сфера е бил част от структурата на МВР. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения и Академията на МВР.

Мария Михайлова

Магистър по клинична психология и психотерапевт

Дипломирана към Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Специализирала е психоаналитична психотерапия в центровете „Алфред Бине“ и „Евелин и Жак Кестенберг“ в Париж, Франция. Работила е в Института по психология на МВР в продължение на 16 години, както и за чуждестранни компании, предоставящи подбор и подкрепа на високи мениджърски позиции. Работата й е свързана с индивидуално и организационно консултиране, преговори и управление на кризи и стресови събития, като е сертифициран преговарящ към Отдела за водене на преговори на ФБР на САЩ. Мария Михайлова е обучител към Гражданското училище за политически науки на Кралство Мароко и към Българското училище за политика „Димитър Паница“. В професионалната й автобиография са и обучения към Института по публична администрация – Администрация на Министерския съвет в България.

Д-р Момчил Станишев

Експерт и консултант в областта на организационната психология

Изследователските му интереси са насочени към управлението на промяната, лидерството и емоционалната интелигентност на работното място. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта, както в страната, така и в чужбина. Участвал е в редица международни бизнес форуми и конференции по темата за лидерството, организационното развитие и стартиращи предприятия. Момчил Станишев е доктор по организационна психология, има специализации по управление на човешките ресурси в САЩ и по психология в Португалия. Професионалният му опит е свързан, както с частния, така и с публичния сектор, включително и в изпълнението, управлението и координирането на различни проекти, финансирани със средства от ЕС.