Пламен Георгиев, CALE

Експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Пламен Георгиев е експерт по превенция на изпирането на пари в Банка ДСК. Притежава значителен опит в материята, предвид дейността му като юрист при различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Със задълбочени интереси и познания в областта на сравнително-правните изследвания при прилагане на мерките срещу изпирането на пари, както и в областта на организирането на нормативната уредба относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма в национален и международен мащаб.

Пламен Георгиев е магистър по право, като завършва с отличен успех Юридическия факултет на Софийския университет ‚‚Св. Климент Охридски‘‘. Владее английски език на професионално ниво, като е специализирал и юридически английски.