Трифон Трифонов

Юрист, директор на дирекция Международна дейност, кординация и контрол в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Преди формирането на КПКОНПИ е изпълнявал длъжността главен секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Г-н Трифонов е бил и ръководител на аналитичния отдел на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, където е отговарял за анализа и предприеманите действия по получаваните в Дирекцията доклади за съмнителни операции от задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица.

В качеството му на експерт в областта на противодействието на изпиранато на пари, повече от четири години, г-н Трифонов е бил гост лектор по проекти на Академията на МВР. Участвал е като лектор в сферата на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи и в много проекти на Националния институт по правосъдие и на други организации с компетенции в материята. Бил е представител на Република България в редица конференции и семинари, организирани от Европол, ОЛАФ, Монивал и ЕК в страната и чужбина. Съавтор е на Наръчника за разследване на изпирането на пари в България, както и на научното издание „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”. Участвал е и участва като член на различни работни групи и комисии по изготвянето закопроекти в областите на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи (гражданска конфискация), както и в изготвянето на инструкции, свързани с междуинституционалното взаимодействие в тези области.

Освен като юрист, Трифон Трифонов се дипломира и като икономист, специалност „Финанси“, като притежава и магистърска степен по „Стратегическо управление и лидерство“.