Shortcode Blog

Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – онлайн семинар

Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания свързани с дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества

Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – онлайн семинар

Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания свързани с дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества