Лектори и Консултанти

Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO

Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.

Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Димитър Колчаков, CALE

Експерт и международен консултант с над 12 години опит в банковия и застрахователен сектор, в сферите на вътрешния одит, нормативно съответствие и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Димитър Колчаков е съосновател и член на УС на застрахователен брокер Болерон. Бил е ръководител на звеното по нормативно съответствие и контрол в Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ). Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) и председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на Асоциацията на банките в България.

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Икономист, експерт в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами.

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки. Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност. Владее английски и руски език.

Диана Каменова

Директор на Дирекция „Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в една от водещите банки в България – Първа инвестиционна банка АД

Дирекцията е специализираното звено, което се занимава с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Г-жа Каменова ръководи това звено близо десет години, като от откриването му активно участва в създаването на вътрешните системи и процедури. Под нейно ръководство е разработен и внедрен специализиран AML софтуер, както и е въведена AML система от вътрешни политики, процедури, контроли и програми за обучение на служителите. Изготвя процедури за идентифициране на външни неправомерни действия, типологии и изследване на случаи при злоупотреби с нови технологии, продукти и сделки. Диана Каменова е член на работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на Асоциация на банките в България (АББ) и член на Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). В областта на превенцията срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм специализира в Люксембург, ACAMS и в Лондон, Citigroup Academy. Диана Каменова е магистър по икономика от Vienna University of Economics and Business (WU), Австрия и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.

Светлин Консулов, CALE, CAMS

Експерт в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари, предотвратяването на измами и оценката на риска на криптоактиви.

Светлин Консулов е сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Участвал е в екипи за борба с финансови и инвестиционни измами, в тясно сътрудничество с регулатори и правоохранителни органи. Ръководил е отдел Нормативно Съответствие на международен доставчик на платежни услуги. Правен съветник на LlamaRisk, специализиращ в оценка на риска на криптоактиви. Старши юрисконсулт на GOV.DAO. Светлин Консулов е магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.