Вътрешни правила и оценка на риска

Специализирано търговско дружество АЛСАС изготвя индивидуална оценка на риска и вътрешни правила, както и секторна оценка на риска за своите клиенти. Документите се изготвят по най – добрата и съвременна методика и са изцяло съобразени и покриват изискванията на релевантната нормативна база.

Оценката на риска и вътрешните правила се изготвят от експертен екип с изключително голям опит в изготвянето и оценката на такъв тип документи, придобит основно чрез работата им в държавния регулатор.

АЛСАС е разработило десетки оценки на риска и вътрешни правила за свои клиенти, като обратната връзка от тях е повече от положителна.

Изработените оценки на риска и вътрешни правила са на клиенти от почти всички категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като например: финансови институции, лизингови дружества, застрахователни дружества, търговци на едро, пенсионно-осигурителни дружества, юридически лица с нестопанска цел и др.

Специализирано търговско дружество АЛСАС е изготвило примерните вътрешни правила и секторната оценка на риска на Нотариалната камара на Република България, както и секторните оценки на риска за секторите на инвестиционните посредници и управляващите дружества.

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

Индивидуална оценка на риска

АЛСАС може да изготви индивидуална оценка на риска на клиент от всяка една категория задължени лица по ЗМИП, отчитайки индивидуалните му дейности, спецификите на модела и каналите за дистрибуция, потенциалните рискови фактори, категории клиенти на съответното дружество и т.н.

Оценката се изготвя на основание чл. 98 и чл. 99 от ЗМИП и на Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП), като целта й е да се установят, разберат и оценят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в дейността на съответното дружество или организация.

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

АЛСАС може да изготви индивидуални вътрешни правила и процедури на клиент от всяка една категория задължени лица съобразени с изискванията на ЗМИП и ППЗМИП (в т.ч. правила за извършване на комплексна проверка на клиенти, потвърждение на идентификацията, правила за извършване на идентификация от разстояние, без присъствието на клиента, организация на специализираната служба и т.н.).

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма се изготвят на основание чл. 101 от ЗМИП, както и на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), като отразяват и констатациите, направени в собствената Оценка на риска на дружеството.

Вътрешните правила уреждат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, организацията и контрола по тяхното прилагане в съответното дружество или организация.

С Вътрешните правила се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информацията, свързана с дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, определят се ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки или клиенти, реда за обучаване на служителите и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари, системата за вътрешен контрол, вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите, регламентират се действията и отговорностите на дружеството и на неговите служители спрямо клиентите и сделките, свързани с тяхното обслужване, както други условия, съобразно изискванията на нормативната база в областта.

Вътрешните правила се прилагат от дружеството или организацията за изпълнение на изискванията както на българското и европейското законодателство, така и на международните стандарти в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Вътрешните правила се прилагат от дружеството в хода на неговата дейност и в случаите, предвидени в правилата и относимата нормативна база.

Секторна оценка на риска

АЛСАС може да изготви секторни оценки на риска за всички сектори, където е необходимо да се прилагат и изпълняват мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Секторните оценки на риска се изготвят на основание ЗМИП и ППЗМИП.

Целта на изготвянето им е да се установят, разберат и оценят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в съответния сектор.

За извършването на секторна оценка на риска се взима под внимание нивото на заплаха и уязвимост, чрез детайлна оценка на рисковите фактори, които се проявяват при тях и съответно се съпоставят с възможните последици при изпиране на пари и финансиране на тероризма, които биха възникнали от различните заплахи, чрез използването на уязвимостите в сектора.

Поради обстоятелството, че това е секторна оценка, тя борави с обобщени данни и нейната основна цел е да измери рисковете и да спомогне за тяхното разбиране и управление.

Заявка за изготвяне на вътрешни правила и оценка на риска

    * Всички полета със * за задължителни