Защита на личните данни

Целта на настоящата информация е да обясни как, за какъв период и за какви цели ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни.
„АЛСАС“ ЕООД е администратор на личните данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
„АЛСАС“ ЕООД обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, действащата нормативна уредба и утвърдените Вътрешни правила и политика за защита на личните данни, издадени на основание Регламент (ЕС) 2016/679.

„АЛСАС“ ЕООД получава и обработва лични данни, за следните цели:

  1. Организиране и провеждане на обучения, семинари други събитията и издаване на сертификати.
  2. Осъществяване на търговската дейност на дружеството чрез предоставяне на консултантски услуги.
  3. Управление на комуникациите, включително и осъществяване на директен маркетинг.

Предмет на обработка от страна на „АЛСАС“ ЕООД са следните видове и категории лични данни:

1. Имена на физически лица (име, презиме и фамилия).
2. ЕГН.
3. Електронна поща.
4. Телефон.
5. Банкова сметка, банкови референции, данъчни идентификационни номера.
6. Месторабота, длъжност.

Обработката на личните данни се изразява в следното:

1. Вписване на личните данни във водените регистри за лични данни.
2. Вписване на лични данни в договори с партньори, клиенти и доставчици и др.
3. Архивиране.

„АЛСАС“ ЕООД предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

• Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни.
• Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни.
• Контрол при въвеждане на лични данни – осъществяване на контрол от страна на „АЛСАС” ЕООД от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни.
• Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната бизнес дейност на „АЛСАС” ЕООД.
• Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни.

„АЛСАС“ ЕООД обработва лични данни при спазването на следните принципи:

1. Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни.
2. Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели.
3. Свеждане на данните до минимум.
4. Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид.
5. Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
6. Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. „АЛСАС” ЕООД гарантира, че служителите на дружеството, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

1. Достъп до Вашите лични данни, обработвани от „АЛСАС“ ЕООД, ще имат само ограничен списък на получатели, упълномощени служители на „АЛСАС“ ЕООД, действащи в обхвата на дейността си.
2. ”АЛСАС“ ЕООД също така използва трети страни бизнес партньори, които също може да имат достъп до Вашите лични данни, за да могат да предоставят своите услуги.
3. И накрая, „АЛСАС“ ЕООД ще разкрива някои от Вашите лични данни в определени случаи, при наличие на законово основание за това на: компетентните органи, като например, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
4. Всички трети страни, които в определени случаи може да се наложи да получат данните Ви ще са изрично задължени да пазят и обработват същите, съобразно изискванията на Регламента.

Колко дълго ще бъдат обработвани и съхранявани личните Ви данни:

Вашите лични данни, събирани от „АЛСАС“ ЕООД, се съхраняват във вид, който позволява Вашето идентифициране за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват личните данни.

Субектите на личните данни, администрирани от „АЛСАС“ ЕООД, имат следните права:

• Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност.
• Право на достъп до личните данни.
• Право на коригиране на личните данни.
• Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”).
• Право на ограничаване на обработването на личните данни.
• Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването.
• Право на преносимост на данните.
• Право на възражение за обработване на данните.
• Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано. обработване, включващо профилиране.

Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган по защита на данните по отношение на спазването на приложимите закони и регламент относно защитата на данните от страна на „АЛСАС“ ЕООД, а именно до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg