Рисков профил на клиент

За проверка на вашите клиенти и определянето на рисковия им профил, АЛСАС ЕООД създаде специализирана електронна матрица с наименование АЛСАС Риск Профил (ALSAS Risk Profile).

Рисковото профилиране на физически и юридически лица е един от най-важните елементи при управлението на процеса по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това обуславя нуждата от бърза и качествена оценка, направена на базата на множество критерии, които ви осигуряват адекватно профилиране на риска и пестят Вашето време и ресурси.

Предложеният от нас модел за оценка на риска АЛСАС Риск профил минимизира финансовия и репутационен риск за потребителя. Това е уникален продукт, разработен въз основа на опита на експерти и потвърден като приложим от практиката.

АЛСАС Риск профил представлява електронна матрица, в която се въвеждат данни по избрани критерии, въз основа на които се генерира Примерна оценка на риска (ПОР) на Ваш клиент – физическо или юридическо лице.

Правилното насочване на вниманието към отделните рискови фактори, тяхното точно измерване и крайна оценка са това, което се предлага като резултат от оценката на риска в АЛСАС Риск профил. Ясната визуализация и възможност за запазване на резултати Ви позволяват да използвате оценката на риска за последваща справка, както и да натрупвате собствена база данни, съобразно клиентската си структура и променящи се фактори спрямо нея.

Данните, въвеждани от Вас при извършване на оценката на риска в АЛСАС Риск профил, не се съхраняват от нас и не са налични след приключване на оценката.

Използването на АЛСАС Риск профил изисква закупуването на един от предлаганите от АЛСАС пакети с включени съответен брой оценки.

Ако вече имате закупен пакет, преминете директно към извършването на оценка на риска.