Семинари и обучения

Минали събития

АЛСАС провежда сертифицирани обучения и семинари в следните области:

  • Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  • Предотвратяване на различни видове измами и финансови престъпления.
  • Други.

ПОЛЗАТА ОТ ОБУЧЕНИЯТА:

  • Чрез предлаганото обучение организацията ще отговаря и ще бъде напълно подготвена за изискванията на релевантното законодателство.
  • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
  • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
  • Запознаване с добрите практики в областта, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
  • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на организацията, при евентуални установени съмнителни операции и сделки, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
  • За проведеното обучение се издава специализиран Сертификат или се съставя поименен протокол.

ЛЕКТОРИ:

Екипът ни от лектори е съставен от експерти, които познават в дълбочина материята с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор. Основно в екипа участват юристи и икономисти от различни частни и държавни организации. Важна част от него са експертите от правоохранителните, правораздавателните и регулаторните органи, които имат съществен принос в практическите аспекти на провежданите обучения.