Вътрешно-фирмени обучения

АЛСАС провежда вътрешно-фирмени обучения в следните области:

 • Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Предотвратяване на различни видове измами и финансови престъпления.
 • Други.

Вътрешно-фирмените обучения, провеждани от АЛСАС ЕООД, са с различна продължителност, според желанията и нуждите на конкретния клиент, като най-кратките са 4 часовите обучения. Обикновено обученията, които провеждаме, са със следните четири варианта на продължителност:

 1. до 4 астрономически часа;
 2. до 6 астрономически часа.
 3. еднодневно, с продължителност до 8 астрономически часа.
 4. двудневно, с обща продължителност до 10 астрономически часа.

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

ПОЛЗАТА ОТ ОБУЧЕНИЯТА:

 • Чрез предлаганото обучение организацията ще отговаря и ще бъде напълно подготвена за изискванията на релевантното законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в областта, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на организацията, при евентуални установени съмнителни операции и сделки, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • За проведеното обучение се издава специализиран Сертификат във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП или се съставя поименен протокол.

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО:

Цената подлежи на допълнително договаряне в зависимост от конкретното обучение.

Препоръчително е групите на обученията да са между 20 и 50 човека.

Цената включва:

 • Полудневно или целодневно специализирано обучение.
 • Издаване на специализиран Сертификат във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Папка с листа за писане и химикалка.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на всякакви услуги свързани с превенцията на изпиране на пари на преференциални цени.

ЛЕКТОРИ:

Екипът ни от лектори е съставен от експерти, които познават в дълбочина материята с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор. Основно в екипа участват юристи и икономисти от различни частни и държавни организации. Важна част от него са експертите от правоохранителните, правораздавателните и регулаторните органи, които имат съществен принос в практическите аспекти на провежданите обучения.

ПРОГРАМА НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

Програмата на всяко обучение се изготвя индивидуално според изискването на конкретния клиент. Тя може да е насочена към служители от специализираните служби, към експертите или към мениджмънта на съответната организация. Съдържанието на програмите включва както обща част, така и конкретни теми, адаптирани според вида на задълженото лице и профилите на участниците. Освен теоретична част, всяка програма съдържа и практически казуси и дискусионни панели. Най-общо програмите са организирани в панел преди обяд и панел след обяд, с една или две паузи.

Заявка за вътрешно-фирмено обучение

  * Всички полета със * за задължителни