ЧЕТИРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

На 16 и 17 декември 2019 г., в гр. Козлодуй, АЛСАС ЕООД проведе четири специализирани обучения предназначени за служители на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, на тема „Разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и представяне на конкретни практически указания съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)“. Събитията преминаха при голям интерес, като бяха регистрирани над 100 участници. По думите на участниците, проведените обучения, от една страна се отличаваха с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираха с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на обученията бяха: Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).