Сертифициране на експерти по AML – сертификат CALE™

На 1 декември 2021 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™.  

Срокът за записване е от 01 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г.

Записванията се извършват по реда и начина посочени по-долу в раздел „Процедура по кандидатстване“.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за курса ще се правят по реда на записването.

Обща информация

Сертификат CALE™ – Certified Anti-money Laundering Expert

АЛСАС ЕООД класифицира специализацията по превенция на изпирането на пари на два вида. Първият вид е базисното ниво – специалист по превенция на изпирането на пари, а втория вид е комплексното, разширено, експертно ниво – експерт по превенция на изпирането на пари.

АЛСАС ЕООД е една от двете организации сертифицирани от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) да организират и провеждат изпити на кандидатите за получаване на сертификати за “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари”.

Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е безсрочен и е единствения специализиран и признат сертификат в България, който валидира професионалната специализация и експертиза на неговия притежател. С признаването на неговата комплексност и значимост от страна на голяма част от публичния и частен сектор, сертификатът дава голямо предимство при кандидатстване за работа, професионалната реализация и кариерно израстване. Той удостоверява най-високото ниво на професионална експертиза в областта, за неговия притежател.

Курсът провеждан от АЛСАС за получаване на сертификата CALE™ е изграден по университетска методика и включва 10 теми, които представляват самостоятелни учебно-методически единици. Те обхващат всички основни теми, които се съдържат в съвременните курсове свързани с превенция на изпирането на пари. Акцентът се поставя върху следните проблеми:

 • Идентификация на основните понятия, особеностите и характеристиките на изпирането на пари.
 • Правна рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
 • Институции, ангажирани в противодействието на изпирането на пари.
 • Процесът на превенция и противодействие на изпирането на пари.
 • Оценка на риска и секторни риск анализи.
 • Функции, задачи и отговорности на специализираните служби за предотвратяване изпирането на пари.
 • Идентификация на съмнителни операции и сделки.
 • Мониторинг и докладване на изпирането на пари.
 • Измерване ефикасността и ефективността на различните модели за превенция.

Получилите сертификат CALE™ ще имат необходимите професионални знания и умения да изпълняват различни функции и задачи свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, както в частния, така и в държавния сектор, както и ще притежават необходимата им компетенция да изпълняват различни задължения в Специализираните служби на различните категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Обучението се осъществява чрез комбинирането на различни методи на преподаване, съобразени с формата на обучение – лекции, дискусии, решаване на казуси и др. Курсът се организира два пъти всяка година и е с продължителност от шест месеца, като основно се осъществява дистанционно.

Първият курс стартира на 1-ви декември и приключва с полагането на изпитен тест в края на месец май следващата година. Вторият курс стартира на 1 юни и приключва с полагането на изпитен тест в края на месец ноември същата година. Тестът е с продължителност от 2 часа и се счита за успешно преминат при минимум 70% посочени верни отговори.

Цена на курса

1180 лева без ДДС (1416 лева с ДДС).

При желание от страна на клиента, цената може да бъде разсрочена на 2 или 3 вноски, както следва:

 • При разсрочване на плащането на 2 вноски, първата вноска в размер на 50% се заплаща при записването за курса, а втората вноска в размер на 50% се заплаща до един месец преди датата на провеждане на изпитния тест.
 • При разсрочване на плащането на 3 вноски, първата вноска в размер на 40% се заплаща при записването за курса, втората вноска в размер на 30% се заплаща до два месец след стартирането на курса, а третата вноска в размер на 30% се заплаща до 10 работни дни преди изпитния тест.

В цената на курса се включва:

 • специализирано ръководство;
 • учебна литература;
 • 20 часа лекции и семинарни занятия;
 • 2 индивидуални консултации;
 • изпитен тест;
 • сертификат CALE.

Отстъпки от цената на курса:

 • 5 % отстъпка при заплащане на пълната такса на курса при записване;
 • 5 % отстъпка при 2 или повече участници от една организация;
 • 10 % отстъпка при 5 или повече участници от една организация;
 • 10 % отстъпка за физически лица, членове на БАРСПИП.
 • 10 % отстъпка за служители в юридически лица, членове на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД) или Българска асоциация за лизинг (БАЛ).

*отстъпките могат да се комбинират. 

Процедура по кандидатстване

Кандидатстването се извършва чрез изпращане на имейл адрес office@alsas.net на заявление в свободен текст, като към имейла трябва да бъде прикачена автобиография на български език.

След получаване на имейла за кандидатстване, в едноседмичен срок, кандидатът ще бъде уведомен за резултата във връзка с подаденото от него заявление за участие в курса. След уведомяването, в срок до 5 работни дни, кандидатът трябва да внесе дължимата такса за участие и да се запише за курса в офиса на АЛСАС, като е необходимо да носи със себе си документ за самоличност, документ за платената такса за участие в семинара и документи удостоверяващи придобита образователна степен, както и сертификати за преминати курсове и обучения.

Плащането следва да се извърши по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Мнения на участници в курса за издаване на сертификат CALE

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Намирам участието си в курса за получаване на Сертификат CALE за изключително полезно, като най-ценните елементи за мен бяха подробно разработените учебни помагала и богатият опит и експертиза на лекторите, които компетентно отговориха на всички въпроси на участниците.
АЛСАС
2021-09-29T13:08:40+03:00

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Намирам участието си в курса за получаване на Сертификат CALE за изключително полезно, като най-ценните елементи за мен бяха подробно разработените учебни помагала и богатият опит и експертиза на лекторите, които компетентно отговориха на всички въпроси на участниците.

Мария Ханджийска

Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Много Ви благодаря за курса за получаване на Сертификат CALE. За мен беше много полезно, а помагалата ги ползвам и за ежедневната ми дейност.
Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
АЛСАС
2021-06-22T17:19:07+03:00

Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Много Ви благодаря за курса за получаване на Сертификат CALE. За мен беше много полезно, а помагалата ги ползвам и за ежедневната ми дейност. Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи. Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива. Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!

Милен Минев

Проджект Мениджър  / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Благодаря за всичко, научих много нови неща и се обогатих професионално, разширих кръгозора си, надградих над това, което знам.
Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
АЛСАС
2021-06-22T17:11:50+03:00

Проджект Мениджър  / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Благодаря за всичко, научих много нови неща и се обогатих професионално, разширих кръгозора си, надградих над това, което знам. Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално. Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Благодаря за обучението за получаване на Сертификат CALE!
АЛСАС
2021-06-22T17:09:02+03:00

Адвокатска колегия Пловдив

Благодаря за обучението за получаване на Сертификат CALE!

Георги Пандохов

Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Благодаря за удоволствието да общуваме /макар и дистанционно/ и за структурирания и много полезен обем нови знания, които ни поднесохте.
До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
АЛСАС
2021-01-12T13:57:21+02:00

Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Благодаря за удоволствието да общуваме /макар и дистанционно/ и за структурирания и много полезен обем нови знания, които ни поднесохте. До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!

Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.

Камелия Стоянова

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията.
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
АЛСАС
2020-06-04T14:48:22+03:00

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията. Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно. Благодаря ви отново. Успех!

Ася Асенова

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги.
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
АЛСАС
2020-06-04T14:45:15+03:00

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги. Бъдете все така отговорни към това което правите. Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави! Благодаря!

Светлин Консулов

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
0
0
АЛСАС